سکس در بدل تعویض به این معنی است که شما با شخصی رابطۀ جنسی برقرار میکنید و یا هم اعمال جنسی را انجام داده در عوض چیزی را بدست بیآورید. سکس میتواند به طور مثال این ها باشد

- ظاهر شدن در یک کمرۀ ویب

- تماشا کردن شخصی که خودارضایی میکند

- در برابر شخصی خودارضایی کردن

- با شخصی همبستر شدن و یا با شخصی اعمال جنسی را انجام دادن.

تعویض میتواند به طور مثال پول، محلی برای خوابیدن، حمل و نقل، یک تیلفون هوشیار، لباس، سگرت، الکول و یا هم مواد مخدر باشد.

Pengar i en plånbok

داشتن سکس در بدل تعویض میتواند دلایل زیادی داشته باشد. میتواند برای دریافت پول باشد. میتواند برای این باشد که شخصی فریب داده شده و یا هم مجبور ساخته شده است. یا این که ممکن هیجانی پنداشته شده و تایید صورت گیرد.

در سویدن فروش سکس ممنوع نیست. اما خرید سکس ممنوع میباشد.

شما حق حفاظت و حمایت را دارید

آیا میخواهید برای وارد نمودن تغییر در وضیعت تان حمایت بدست آورید؟ آیا به شخصی نیاز دارید که با او صحبت کنید؟ وضیعت شخصی که در بدل دریافت تعویض سکس میفروشد میتواند متفاوت به نظر برسد. برخی ها در حالت تقریباَ خوبی قرار دارند در حالی که دیگران حال شان بد بوده و مشکلات زیادی دارند. شما بدون در نظر داشت این که در چه حالتی قرار دارید از حق دریافت حمایت، مناسب به وضیعت تان، برخوردار میباشید.

شما که در معرض خشونت قرار دارید حق دارید تا معلومات، حفاظت و حمایت دریافت کنید. شما همچنان میتوانید شخصی را داشته باشید که با او صحبت نمایید.اگر دارای فرزند میباشید حتی فرزندان تان نیز حق دریافت حمایت را دارا میباشند.

En okänd kvinna står framför ett fönster med ansiktet dolt

   شما میتوانید همیشه برای دریافت کمک با سازمان های ذیل تماس بگیرید:

   شاروالی(کمون) تان

   شما میتوانید همیشهبا همان شاروالی(کمون) که در آن اقامت دارید تماس بگیرید. شما همچنان میتوانید با مرکز خدمات صحی، کلینیک جوانان یا پولیس تماس بگیرید.

   پولیس

   شمارۀ تیلفون 14 114. در حالات عاجل همیشه به 112 زنگ بزنید.
   www.polisen.se

   BRIS  116 110

   خط تیلفونی حمایوی برای شما که جوان هستید. شما همچنان میتوانید از طریق انترنیت گفتگو(chatt) کنید و یا هم ایمیل بفرستید.  شما میتوانید ناشناس باشید.
   www.bris.se

   Tusen möjligheter

   گفتگو حمایوی از طریق انترنیت (chatt) برای جوانان. شما میتوانید از این طریق در مورد چگونگی وضعیت تان صحبت کنید.
   http://1000mojligheter.se

   Rädda barnen 0200-77 88 20

   یک خط حمایوی تیلفونی برای شما که جوان و یک فرد تازه وارد به سویدن هستید. شما میتوانید ناشناس باشید. افرادی که جواب میگویند به زبان های متعدد صحبت میکنند.
   www.rb.se/helpline

   Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

   یک خط تیلفون برای شما که خشونت و تهدید را تجربه کرده اید.  شما میتوانید در جریان شبانه روز(بیست و چهار ساعت) زنگ بزنید. حتی اگر شما به سویدنی حرف نمیزنید نیز میتوانید تماس بگیرید. مکالمۀ تیلفونی رایگان بوده و در بِل تیلفون دیده نمیشود. شما میتوانید ناشناس باشید.
   www.kvinnofridslinjen.se

   Mikamottagningen Göteborg 020-32 73 28

   موسسۀ که برای شما گفتگو، حمایت و کمک های عملی را ارائه میدارد. شما که در بدل سکس تعویض بدست آورده اید و یا با ارائه سکس به خود آسیب میرسانید، میتوانید به کلینیک Mika یا  Mikamottagningen مراجعه کنید. شما میتوانید ناشناس باشید.
   mikamottagningen@socialresurs.goteborg.se

   Mikamottagningen Stockholm 08-508 25 501

   موسسۀ که برای شما گفتگو، حمایت و کمک های عملی را ارائه میدارد. شما که در بدل سکس تعویض بدست آورده اید و یا با ارائه سکس به خود آسیب میرسانید، میتوانید به کلینیک Mika یا  Mikamottagningen مراجعه کنید. شما میتوانید ناشناس باشید.
   http://www.stockholm.se/mikamottagningen

   KST Malmö 020-35 40 40

   موسسۀ که برای شما گفتگو، حمایت و کمک های عملی را ارائه میدارد. شما که در بدل سکس تعویض بدست آورده اید و یا با ارائه سکس به خود آسیب میرسانید، میتوانید به کلینیک KST یا  KST مراجعه کنید. شما میتوانید ناشناس باشید.
   kst@malmo.se

   NMT – nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel 020-390 000

   NMT میتواند شما را در یافتن فرد درست برای دریافت کمک و حمایت، یاری رساند.
   www.nmtsverige.se

   Plattformen Civila Sverige mot människohandel

   (تربیون مدنی سویدن علیۀ قاچاق انسان)
   یک سازمان که میتواند شما را که در معرض خطر قرار دارید کمک کند.  با آنها توسط ایمیل تماس بگیرید:
   info@manniskohandel.se

   Frälsningsarmén 08-562 282 00

   یک کلیسا با فعالیت های زیاد اجتماعی. برای بدست آوردن کمک به Frälsningsarmén در همان شهری که اقامت دارید بروید، یا زنگ بزنید و یا هم ایمیل بفرستید.
   manniskohandel@fralsningsarmen.se