ገንዘብ ንምርካብ እተካይዶ ጾታዊ-ርክብ ክበሃል እንከሎ፡ ገለ ነገር ንምርካብ ኢልካ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ውይ ውን ወሲባዊ ንጥፈት የጠቓልል። ጾታዊ-ርክብ ክበሃል እንከሎ ንኣብነት

 • ብመንገዲ ካሜራ-ኢንተርነት ም’ቅላዕ
 • ሓደ ሰብ ግብረ-ሕቡእ (ግብረ-ኦናን) ክገብር እንከሎ ምርኣይ
 • ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብረ-ሕቡእ ምፍጻም
 • ምስ ካልኣይካ ጾታዊ-ርክብ ወይ ውን ወሲባዊ ንጥፈት ምክያድ።

እቲ ዝወሃበካ መለሳ ከም ኣብነት ገንዘብ፡ መደቀሲ፡ ምብጽጻሕ፡ ስልቱን-ተለፎን (ስማርትፎን)፡ ክዳውንቲ፡ ሽጋራ፡ ኣልኮላዊ-መስተ ወይ ውን ድሮጋ፡ ክኸውን ይኽእል።

ሓደ ሰብ ስለምንታይ ብገንዘብ ጾታዊ-ርክብ ይፍጽም ዝብል ነገር፡ ብዙሕ ምኽንያታት ክህልዎ ይኽእል። ገንዘብ ንምርካብ ክኸውን ይኽእል። እቲ ሰብ፡ ተጠቢሩ ወይ ውን ተገዲዱ ዝኣተዎ ክኸውን ይኽእል። ወይ ውን ደስታ ዝፈጥርን መረጋገጺ ስለዝህብን ውን ክኸውን ይኽእል።

ኣብ ሸወደን፡ ተኸፊልካ ስጋዊ-ርክብ ምፍጻም (ምሻጥ) ክልኩል ኣይኮነን። ከፊልካ ስጋዊ-ርክብ ክትፍጽም (ክትዕድግ) ግን፡ ክልኩል እዩ።

ድሕነትን ድጋፍን ናይ ምርካብ መሰል ኣለኩም

ካብ ዘለኹምዎ ኩነታት ንኽትላቐቑ፡ ሓገዝ ትደልዩ ዲኹም?ብዛዕባ`ቲ ኲነታት ክተዘራርብዎ እትኽእሉ ሰብ ትደልዩ ዲኹም?ኲነታት ናይቶም ብገንዘብ ጾታዊ-ርክብ ዝፍጽሙ ሰባት፡ ብዙሕ ገጻት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ገለ ካብኣቶም፡ ኣብ ደሓን ዝኾነ ኲነታት-ጥዕና ክርከቡ እንከለዉ፡ ገሊኦም ከኣ ኣብ ሕማቕ ኲነታት ይርከቡን ብዙሕ ጸገማት ውን ይህልዎምን። ከመይ ይስመዓኩም ብዘየገድስ ግን፡ ምስ ኲነታኩም ዝኸይድ ድጋፍ ናይ ምርካብ መሰል ኣለኩም።

ግዳያት ዓመጻዊ ተግባራት ዝኾኑ ሰባት፡ ሓበሬታ፡ ድሕነትን ድጋፍን ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። እተዘራርብዎ ሰብ ክትረኽቡ ውን ትኽእሉ ኢኹም። ቆልዑ ምስ ዝህልዉኹም፡ ንሳቶም ውን ድጋፍ ክረኽቡ መሰል ኣለዎም።

   ሓገዝ ንምርካብ ነዘን ዝስዕባ ውድባት ወትሩ ክትውከሱወን ትኽእሉ ኢኹም፡

   ምምሕዳር ከተማኹም
   ነቲ እትርከቡሉ ምምሕዳር ከተማ፡ ወትሩ ክትውከሱዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንማእከል-ጥዕና፡ መቐበሊ ማእከል መንእሰያት ወይ ውን ንፖሊስ ውን ክትወከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

   ፖሊስ
   ቁጽሪ-ስልኪ 114 14። እቲ ኩነታት ህጹጽ ምስ ዝኸውን ወትሩ 112 ደውሉ።
   www.polisen.se

   Kvinnofridslinjen 020 50 50 50
   ነቶም ግዳያት ምፍርራሕ ወይ ውን ዓመጽ ዝኾንኩም ሰባት፡ ዘገልግል መስመር-ተለፎን። እዚ መስመር 24 ሰዓታት ክፉት እዩ። ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓት ክትድውሉ ትኽእሉ። ቋንቋ ሽወደን ዘይትኽእሉ እንተኾይንኩም ውን፡ ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ናብዚ መስመር ምድዋል ነጻ ኾይኑ፡ ከም ዝደወልኩም ውን እቲ ቊጽሪ ኣብ ፋክቱራ ናይ ተለፎንኩም ኣይርአን እዩ። መንነትኩም ከይገለጽኩም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።
   www.kvinnofridslinjen.se

   BRIS ብሪስ 116 110
   ነዓኹም ነቶም ነኣሽቱ ዝኾንኩም ንምሕጋዝ ዝዓለመ ናይ ድጋፍ-መስመር። ቻት ምግባር ወይ ውን ኢ-መይል ምግባር ይከኣል እዩ። መንነትኩም ከይገለጽኩም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።
   www.bris.se

   1000 möjligheter – ቱሰን ሞይሊግሀተር
   ንመንእሰያት ዝዓለመ ብመንገዲ ቻት ዘገልግል ናይ ድጋፍ-መስመር። መዛረቢ ዛዕባታት ከመይ ይስመዓካ ኣሎ (ጥዕናኻ) ዝብል እዩ።
   http://1000mojligheter.se/

   Rädda barnen – ሬድዳ-ቦርነን 0200-77 88 20
   መንእሰያትን ኣብ ሽወደን ሓደስትን ንዝኾንኩም ሰባት ዘገልግል፡ ናይ ድጋፍ መስመር። መንነትኩም ከይገለጽኩም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብብዙሕ ቋንቋታት ኣገልግሎት ይህቡን ከዘራርቡኹም ይኽእሉን እዮም።
   www.rb.se/helpline

   Mikamottagningen Göteborg 020-32 73 28
   ናይ ዝርርብ መኣዲ ዝኸፍትን ድጋፍን ካልእ ግብራዊ ዝኾነ ሓገዝን ዝህበኩም ማእከል። እቶም ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ገንዘብ እተቐበልኩም ወይ ውን ብጾታዊ-ርክብ ኣቢልኩም ነብስኹም እትሃስዩ ሰባት ናብዚ ማእከል ከተምርሑ ትኽእሉ ኢኹም። መንነትኩም ከይገለጽኩም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።
   mikamottagningen@socialresurs.goteborg.se

   Mikamottagningen Stockholm  08-508 25 501
   ናይ ዝርርብ መኣዲ ዝኸፍትን ድጋፍን ካልእ ግብራዊ ዝኾነ ሓገዝን ዝህበኩም ማእከል። እቶም ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ገንዘብ ዚተቐበልኩም ወይ ውን ብጾታዊ-ርክብ ኣቢልኩም ነብስኹም እትሃስዩ ሰባት ናብዚ ማእከል ከተምርሑ ትኽእሉ ኢኹም። መንነትኩም ከይገለጽኩም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።
   http://www.stockholm.se/mikamottagningen

   KST Malmö  020-35 40 40
   ናይ ዝርርብ መኣዲ ዝኸፍትን ድጋፍን ካልእ ግብራዊ ዝኾነ ሓገዝን ዝህበኩም ማእከል። እቶም ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ገንዘብ እተቐበልኩም ወይ ውን ብጾታዊ-ርክብ ኣቢልኩም ነብስኹም እትሃስዩ ሰባት ናብዚ ማእከል ከተምርሑ ትኽእሉ ኢኹም። መንነትኩም ከይገለጽኩም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።
   kst@malmo.se

   NMT – nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel – ኤኔምተ 020-390 000
   ማእከል ኤናኤምተ (NMT) ምስ ብግቡእ ክሕግዙኹም ዝኽእሉ ሰባት ክትራኸቡ ይሕግዘኩም። www.nmtsverige.se

   Plattformen Civila Sverige mot människohandel – ፕላትፎርመን ስቪላ እስቫርያ ሙት ማኒኾ-ሃንደል
   ንዝኾነ ሓደጋ ዝተቓላዕኩም ሰባት ዝሕግዝ ውድብ። ብመንገዲ እዚ ዝስዕብ ኢ-መይል ተወከሱዎም: info@manniskohandel.se

   Frälsningsarmén ፍሬልስኒንግስ-ኣርሚየን 08-562 282 00
   ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ማሕበራዊ ንጥፈታት ዘካይድ ቤተ-ክርስትያን። ሓገዝ ምስ ዘድልየኩም፡ ኣብቲ እትነብሩሉ ከተማ ናብ ፍሬልስኒንግስ-ኣርመየን ክትከዱ፡ ክትድውሉ ወይ ውን ኢመይል ክትገበሩሎም ትኽእሉ። manniskohandel@fralsningsarmen.se