Stadgar för föreningen Inte Din Hora 

Bildad: 2018 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Inte Din Hora. 

§2 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

§3 Föreningsform 

Föreningen är en ideell förening. 

§4 Ändamål och syfte 

Föreningens ändamål är förbättrade livsvillkor, ökat skydd och stärkta rättigheter för alla som befinner sig i eller befunnit sig i kommersiell sexuell exploatering. Inte Din Hora strävar efter ett samhälle fritt från exploatering och våld. Föreningen står för att prostitution och andra typer av kommersiell sexuell exploatering är en form av våld, och i likhet med övriga våldsformer står föreningen därmed för en kriminalisering av de som utövar våldet (profitörer och köpare) och en avkriminalisering av de som utsätts för våldet (säljare). 

§5 Oberoende 

Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende. 

Inte Din Hora värnar om jämlikhet, solidaritet och demokrati och bidrar genom föreningens ändamål till minskat utanförskap. Vår värdegrund bygger på alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. 

§6 Sammansättning 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§7 Beslutande organ 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte. Övriga beslutande organ är styrelsen, arbetsgrupper, lokalgrupper och kansli. 

§8 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt. 

§9 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

§10 Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

§11 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

§12 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut på två årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av Inte Din Hora skall Inte Din Horas tillgångar skänkas till ändamål som överensstämmer med Inte Din Horas ändamål enligt §1. 

§13 Medlemskap 

Medlemskap är öppet för den som: 

* är kvinna eller transperson 

* är över 18 år 

* har erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering 

* godtar föreningens stadgar 

Medlemskap är inte öppet för den som: 

* exploaterat en annan person i kommersiell sexuell exploatering för egen vinning. Med egen vinning avses ekonomisk såväl som sexuell, social eller annan vinning.

Med kommersiell sexuell exploatering avses sexuella handlingar i utbyte mot ersättning, oavsett om den som utför handlingarna eller en tredje part tillförskansar sig ersättningen. Kommersiell sexuell exploatering avser till exempel prostitution, människohandel för sexuella ändamål. sexuell exploatering av barn, medverkan i kommersiellt pornografiskt material samt sugardejting. 

Medlemmarna har rätt att delta på medlemsmöten, årsmöten, arbetsgruppernas möten och att sitta i föreningens styrelse. 

Medlemskap omfattar även tystnadsplikt. Enskilda medlemmar får inte delge andra medlemmars eller aktivitetsdeltagares identiteter för obehöriga eller yppa vad medlemmar och deltagare berättar inom föreningen. Dock får styrelsen utforma interna riktlinjer om att information får lämnas ut till polis, socialtjänst eller liknande vid risk för liv, hälsa eller allvarligt brott, eller när ett sådant allvarligt brott tidigare har begåtts. Med allvarligt brott avses brott som åsamkat skada för någon annan människas liv, hälsa, frihet eller frid. 

Medlemskap upplöses genom eget utträde eller genom uteslutning. Eget utträde sker skriftligt eller muntligt till styrelsen. 

En medlem kan uteslutas om en medlem aktivt motarbetar föreningen eller dess syfte. En medlem kan också uteslutas vid kränkningar mot andra medlemmar. 

Styrelsen ansvarar för att vid vetskap om grund för uteslutning av medlem frysa medlemskapet i väntan på medlemsmöte eller årsmöte. Styrelsen ansvarar också för att skyndsamt informera och samtala med den medlem vars medlemskap frysts. Beslut om uteslutning fattas genom 2/3 majoritet av avgivna röster på årsmöte. 

§14 Årsmöte 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Styrelsen skall kalla till årsmötet senast en månad före mötets öppnande. Kallelsen med förslag till föredragningslista ska publiceras i föreningens interna digitala forum och skickas ut till medlemmarna via e-post eller annan meddelandetjänst. 

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget och motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

Förslag till motioner att behandlas av årsmöte 

Alla medlemmar har rätt att skriva motioner. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 

Medlemmar har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

Beslutsförhet 

Mötet är beslutsmässigt ifall minst en fjärdedel av antal röstberättigade medlemmar är närvarande samt om mötet är kallat på rätt sätt inom rätt tid. 

Beslut och omröstning 

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid lika röstetal avgör lotten. Beslut bekräftas med klubbslag. 

Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras. 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt) 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

6. Fastställande av dagordning 

7. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.Arbetsgruppernas verksamhetsberättelse 

11. Lokalgruppernas veksamhetsberättelse 

12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner 

13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 

14. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen 

15. Val av: 

a. mellan fem och nio styrelseledamöter för en tid om ett år 

b. mellan noll och fyra styrelsesuppleanter för en tid om ett år 

c. en revisor och en revisorsuppleant för en tid om ett år 

d. valberedning, bestående av mellan två och fyra personer varav en sammankallande 

16. Övriga frågor 

17. Mötets avslutande 

§15 Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Kallelsen med förslag till föredragningslista ska publiceras i föreningens interna digitala forum och skickas ut till medlemmarna via e-post eller annan meddelandetjänst. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

§16 Styrelsen 

Styrelsen består av föreningens medlemmar, vilka väljs på årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst ordförande, en kassör och tre ledamöter. Ordförande och kassör måste vara två olika personer. Ordförande och kassör utses på styrelsens första möte av de ledamöter som årsmötet röstat fram. 

Styrelsens uppgifter är att se till att förvalta de beslut som årsmötet fattat samt tillgodose medlemmarnas intressen. 

Styrelsen ansvarar för att kalla till årsmöten. 

§17 Arbetsgrupper 

I föreningen finns arbetsgrupper kopplade till föreningens verksamheter. Arbetsgrupperna utses på årsmöte och utgörs av föreningens medlemmar. Syftet med arbetsgrupper är att samverka nationella aktiviteter och projekt och ge möjlighet till föreningsarbete som inte är beroende av region. 

§18 Lokalgrupper 

Eftersom Inte Din Hora är en rikstäckande förening så kan två eller fler medlemmar bilda en lokalgrupp i sin del av landet. En lokalgrupp är självstyrande och antas på årsmöte. För att ingå i den rikstäckande föreningen Inte Din Hora måste lokalgruppen godta Inte Din Horas ändamål och stadgar. En lokalgrupp som motverkar eller skadar föreningen utesluts på samma sätt som enskild medlem och enligt samma ordning. 

Mail: info@intedinhora.se Web: intedinhora.se Sociala medier: @intedinhora