1. Inkorporera brottet ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” i brottet våldtäkt mot barn och övriga paragrafer om sexualbrott mot barn. Den sexuella myndighetsåldern ligger på 15 år för att bejaka ungdomars sexuella självbestämmanderätt, men i tonåringars utforskande av sin sexualitet ska inte vuxnas utnyttjande genom kommersiell sexuell exploatering ingå. Vuxna ska inte kunna köpa sex av barn, det ska alltid ses som övergrepp.

Här kan du läsa mer:

Brottsbalken, se särskilt 6 kapitlet 4 §, 6 § och 9 §

Proposition 2004/05:45, se särskilt avsnitt 4.2 och avsnitt 12.1

Proposition 2018/19:157, se särskilt avsnitt 5

FN:s barnrättskommittés slutsatser och rekommendationer

Debattartikel: Orden barn och prostitution hör inte ihop 

 

2. Ta bort den särskilda definitionen av ”barn” i barnpornografibrottet som idag utgår från pubertetsutveckling och ersätt den med en åldersgräns på 18 år, i enlighet med barnkonventionsutredningens kritik. Enligt nuvarande ordning är det fritt fram att konsumera och sprida barnpornografiskt material så länge barnet är pubertetsutvecklat, även om man har uppsåt till att det är ett barn man tittar på.

Här kan du läsa mer:

Brottsbalken, se särskilt 16 kapitlet 10 a §

Barnkonventionsutredningen, se särskilt volym 3 avsnitt 37

FN:s barnrättskommittés slutsatser och rekommendationer

Debattartikel: Orden barn och prostitution hör inte ihop 

 

3. Ta bort möjligheten att avvisa migranter som försörjer sig genom prostitution. I dagsläget räknas detta som en “oärlig försörjning” och därmed grund för avvisning. Om våra medborgare utsätter kvinnor för övergrepp ska inte kvinnorna behöva avvisas eller utvisas för det.

Här kan du läsa mer:

Utlänningslagen, se särskilt 8 kapitlet 3 § punkt 2

Dagens Nyheter: Polis jagar prostituerade: “Vi jobbar med att ta bort varan”

 

4. Ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda socialtjänsten och psykiatrins arbete med barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering samt utveckla nya metoder och insatser för målgruppen. I dagsläget låses många barn in på institution, men det är inte deras frihet som ska begränsas när det är vuxna som utsätter dem för övergrepp. I vården behandlas kommersiell sexuell exploatering som ett självskadebeteende – vilka konsekvenser får det för barns känsla av ansvar och skuld? 

Här kan du läsa mer:

Rapport från #InteDinHora, Ellencentret och Child10: “Ingen hörde ropen på hjälp”

Skrift från Socialstyrelsen: Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga

Bok: Till männen som köpte min kropp av Louise Amcoff och Tove Sahlin

 

5. Inför brottsofferstatus för de som utsätts i prostitution. I dagsläget är köp av sexuell tjänst ett brott mot staten, och utsatta har varken rätt till målsägandebiträde, skadestånd eller brottsofferstöd.

Här kan du läsa mer:

Rättegångsbalken, se särskilt 20 kapitlet 8 §, 22 kapitlet och 37 kapitlet

Förundersökningskungörelsen, se särskilt 5 b §, 13 a – e § och 14 §

Lagen om målsägandebiträde

Socialtjänstlagen, se särskilt 5 kapitlet 11 §

NJA 2001 s. 527

 

6. Höj riksnormen för försörjningsstöd. I teorin ska man ha rätt till en skälig levnadsnivå, men det ekonomiska bistånd som idag erbjuds räcker inte att överleva på vid långvarigt bistånd. Siffror från Sveriges Stadsmissioner visar att av deras insatser går 6 av 10 till människor med långvarigt ekonomiskt bistånd och de insatserna är i regel akuta, för att kunna äta och ha tak över huvudet.

Här kan du läsa mer:

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd

Sveriges Stadsmissioners Fattigdomsrapport 2018

 

7. Säkerställ att utsatta för exploatering och alla former av människohandel får tillgång till stöd och skydd i enlighet med Sveriges internationella konventionsåtaganden genom en villkorslös reflektionsperiod på minst 90 dagar där rätten till stöd och skydd inte förutsätter deltagande i en rättsprocess.

Här kan du läsa mer:

Utlänningslagen, se särskilt 5 kapitlet 15 §

Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, se särskilt artikel 13

Debattartikel: Bättre stöd behövs för traffickingoffer

 

8. Ge Socialstyrelsen i uppdrag att skapa nya föreskrifter och allmänna råd för personer som utsätts i prostitution och andra former av kommersiell sexuell exploatering, precis som det finns för exempelvis våld i nära relation. I föreskrifterna ska det bland annat ingå att inkomster från prostitution inte ska räknas in när beslut om försörjningsstöd tas, samt att utsatta i prostitution vid behov ska få skyddat boende.

Här kan du läsa mer:

Skrift från Socialstyrelsen: Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

 

9. Tillsätt öronmärkta resurser för att stärka det uppsökande och identifierande arbetet av utsatta barn. Elevhälsa, socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri och andra offentliga och ideella stödaktörer måste ha kompetens och resurser för att erbjuda en trygg plats där barn vågar berätta om sin utsatthet och ges stöd därefter. 

Här kan du läsa mer:

Socialtjänstlagen, se särskilt 5 kapitlet 1 § 3 punkten

Rapport från #InteDinHora, Ellencentret och Child10: “Ingen hörde ropen på hjälp”

Skrift från Socialstyrelsen: Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga

 

10. Tillsätt öronmärkta resurser till landets offentliga såväl som ideella verksamheter specialiserade på prostitution eller kommersiell sexuell exploatering. Alla som utsätts för kommersiell sexuell exploatering ska ha rätt till stöd och få möjlighet att på ett säkert och tryggt sätt lämna. Stödet ska finnas tillgängligt över hela landet och anpassas efter de utsattas ålder och eventuellt missbruk, funktionsnedsättningar eller annan komplex problematik.

Här kan du läsa mer:

Rapport från #InteDinHora, Ellencentret och Child10: “Ingen hörde ropen på hjälp”

Skrift från Socialstyrelsen: Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna

Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel: Vilken hjälp får personer utsatta för prostitution och människohandel i Sverige?